بانک
Корзина - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Просмотр продуктов и услуг


CX11
2GB RAM
1Core CPU
20GB NVME
20TB Traffic
60,000 تومان ежемесячно

CX21
4GB RAM
2Core CPU
40GB NVME
20TB Traffic
90,000 تومان ежемесячно

CX31
8GB RAM
2Core CPU
80GB NVME
20TB Traffic
170,000 تومان ежемесячно

CX41
16GB RAM
4Core CPU
160GB NVME
20TB Traffic
290,000 تومان ежемесячно

CX51
32GB RAM
8Core CPU
240GB NVME
20TB Traffic
420,000 تومان ежемесячно