برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

یافتن محصولات و سرویس ها


DP1
CPU E3-1240
Memory 16 GB DDR3
Hard Drive(s) 4x 1 TB
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
400,000 تومان ماهانه

DP2
CPU E3-1246v3
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 2x 2 TB
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
430,000 تومان ماهانه

DP3
CPU E3-1246v3
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 2x 120GB SSD
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
470,000 تومان ماهانه

DP4
CPU E3-1270v3
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 4x 2 TB
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
480,000 تومان ماهانه

DP5
CPU E3-1270v3
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 120GB SSD + 3x 2 TB
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
490,000 تومان ماهانه

DP6
CPU E3-1270v3
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 4x 120GB SSD
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
530,000 تومان ماهانه

DP7
CPU E3-1270v3
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 4x 3 TB
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 100Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
612,000 تومان ماهانه

DP8
CPU 2x X5650
Memory 32 GB DDR3
Hard Drive(s) 4x 1 TB With Hardware raid included
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 150Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
840,000 تومان ماهانه

DP9
CPU 2x X5670
Memory 64 GB DDR3
Hard Drive(s) 4x2 TB With Hardware raid included
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 150Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
980,000 تومان ماهانه

DP10
CPU 2x X5620
Memory 64 GB DDR3
Hard Drive(s) 12x 3TB With Hardware raid included
Uplink Port Speed 2x1 Gbps Network Connection
Bandwidth 150Tb
IP Space 1 Static IP Addresses
Datacenter Data Place
Location Amsterdam - Netherlands
1,100,000 تومان ماهانه