بانک
購物車 - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

瀏覽產品 & 服務


VIP-2GB (5 可用)
CPU: 2 Core
RAM: 2048 MB
Hard Disk: 500 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1 Gbps
Datacenter: Hetzner
Network Port : 1 Gbps Guaranteed
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
60,000 تومان 月繳