بانک
購物車 - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

瀏覽產品 & 服務


BX10

Available storage
100 GB
Inclusive Traffic
1 TB*

Basic Features :
10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
17,000 تومان 月繳

BX20

Available storage
500 GB
Inclusive Traffic
2 TB*

Basic Features :
10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support
25,000 تومان 月繳

BX50
Available storage: 5 TB
Inclusive Traffic: 15 TB


Basic Features

10 concurrent connections
Sub-accounts
10 snapshots
10 automated snapshots
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
130,000 تومان 月繳