بانک
עגלת קניות - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

سرور های اختصاصی آلمان هتزنر

EX40 -
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX40-SSD -
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX40-Hybrid -

+
SSD 2 x 240 GB SATA

 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41 -
 • 32 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41-SSD -
 • 32 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41S -
 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41S-SSD -
 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 250 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX51 -
 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX51-SSD -
 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX60 -
 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX60-SSD -
 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core CPU
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Software-RAID 1 Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX70 -
 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX70-SSD -
 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core CPU
 • 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Software-RAID 1 Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX91 -
 • 64 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse Hard Disk
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX91-SSD -
 • 64 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core Ivy Bridge-E CPU
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Hard Disk
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SX61 -
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-3770 Quadcore CPU
 • 4 x 6 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX121 -
 • 128 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse Hard Disk
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX121-SSD -
 • 128 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading-Technologie CPU
 • 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD (Software-RAID 1) Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SX130 -
 • 12 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-920 Quadcore incl. Hyper-Threading Technology CPU
 • 7 x 3 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional) Hard Disk
 • 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX61-Nvme

Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core
incl. Hyper-Threading Technology
(Software-RAID 1)

 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2 x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD Hard Drive
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed Bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB * Traffic
AX60

AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge" (Zen)
64 GB DDR4 RAM
2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth

EX51-SSD-GPU
EX61
EX61-NVMe
PX61
PX61-SSD
PX92
SX131
SX291
AX60-SSD
AX160-NVMe
AX160-SSD