بانک
کارت خرید - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

یافتن محصولات و سرویس ها


EX40 -
Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
212,000 تومان ماهانه + 212,000 تومان هزینه تنظیم

EX40-SSD -
Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
254,000 تومان ماهانه + 254,000 تومان هزینه تنظیم

EX40-Hybrid -
Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell

Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
+
SSD 2 x 240 GB SATA

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
297,000 تومان ماهانه + 297,000 تومان هزینه تنظیم

EX41 -
Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
210,000 تومان ماهانه + 410,000 تومان هزینه تنظیم

EX41-SSD -
Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
210,000 تومان ماهانه + 410,000 تومان هزینه تنظیم

EX41S -
Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
210,000 تومان ماهانه + 410,000 تومان هزینه تنظیم

EX41S-SSD -
Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 250 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
210,000 تومان ماهانه + 410,000 تومان هزینه تنظیم

EX51 -
Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
254,000 تومان ماهانه + 508,000 تومان هزینه تنظیم

EX51-SSD -
Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
254,000 تومان ماهانه + 508,000 تومان هزینه تنظیم

PX60 -
Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
297,000 تومان ماهانه + 426,000 تومان هزینه تنظیم

PX60-SSD -
Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Software-RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
340,000 تومان ماهانه + 426,000 تومان هزینه تنظیم

PX70 -
Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
340,000 تومان ماهانه + 426,000 تومان هزینه تنظیم

PX70-SSD -
Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Software-RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
426,000 تومان ماهانه + 426,000 تومان هزینه تنظیم

PX91 -
Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
469,000 تومان ماهانه + 469,000 تومان هزینه تنظیم

PX91-SSD -
Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core Ivy Bridge-E
Hard Disk : 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
469,000 تومان ماهانه + 469,000 تومان هزینه تنظیم

SX61 -
Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-3770 Quadcore
Hard Disk : 4 x 6 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
354,000 تومان ماهانه + 354,000 تومان هزینه تنظیم

PX121 -
Ram : 128 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
598,000 تومان ماهانه + 598,000 تومان هزینه تنظیم

PX121-SSD -
Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading-Technologie
Hard Disk : 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD (Software-RAID 1)
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
598,000 تومان ماهانه + 598,000 تومان هزینه تنظیم

SX130 -
Ram : 12 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-920 Quadcore incl. Hyper-Threading Technology
Hard Disk : 7 x 3 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional)
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
598,000 تومان ماهانه + 856,000 تومان هزینه تنظیم

PX61-Nvme
Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core
incl. Hyper-Threading Technology
RAM: 64 GB DDR4 ECC
Hard Drive: 2 x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1 GBit/s
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30 TB *
360,000 تومان ماهانه

AX60
AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge" (Zen)
64 GB DDR4 RAM
2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth
290,000 تومان ماهانه