بانک
Carro de Comandes - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Resum de Productes i Serveis


NL-1024
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (2 core)
RAM: 1024 MB ddr4
HDD: 100 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
30,000 تومان Mensual

NL-2048
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (2 core)
RAM: 2048 MB ddr4
HDD: 150 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
45,000 تومان Mensual

NL-3072
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (3 core)
RAM: 3072 MB ddr4
HDD: 250 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
60,000 تومان Mensual

NL-4096
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (4 core)
RAM: 4096 MB ddr4
HDD: 350 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
85,000 تومان Mensual

NL-8096
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (6 core)
RAM: 8096 MB ddr4
HDD: 450 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
120,000 تومان Mensual